Ubuntu and Debian autotest

Mon
Wed
Fri
Sun
L
2016-05-02
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
yakkety-server
L
2016-05-03
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
yakkety-server
L
2016-05-04
vm
powervm
debian-testing
yakkety-server
L
2016-05-05
vm
powervm
debian-testing
yakkety-server
L
2016-05-06
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
yakkety-server
L
2016-05-07
vm
powervm
debian-testing
yakkety-server
L
2016-05-08
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
yakkety-server
L
2016-05-09
vm
powervm
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-05-10
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-05-11
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
yakkety-server
L
2016-05-12
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-05-13
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-05-14
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-05-15
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-05-16
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-05-17
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-05-18
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-05-19
vm
powervm
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-05-20
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-05-21
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-05-22
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-05-23
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-05-24
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-05-25
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-05-26
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-05-27
vm
powervm
debian-stretch-DI-alpha6
debian-testing
trusty-server
xenial-server
L
2016-05-28
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-05-29
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
Jun
L
2016-05-30
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-05-31
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-06-01
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-06-02
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-06-03
vm
powervm
debian-stretch-DI-alpha6
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-06-04
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-06-05
vm
powervm
xenial-server
yakkety-server
L
2016-06-06
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-06-07
vm
powervm
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-06-08
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-06-09
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-06-10
vm
powervm
debian-stretch-DI-alpha6
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-06-11
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-06-12
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-06-13
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-06-14
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-06-15
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-06-16
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-06-17
vm
powervm
debian-stretch-DI-alpha6
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-06-18
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-06-19
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-06-20
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-06-22
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-06-23
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-06-24
vm
powervm
debian-stretch-DI-alpha6
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-06-25
vm
powervm
debian-testing
L
2016-06-26
vm
powervm
debian-testing
Jul
L
2016-06-27
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-06-28
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
L
2016-06-29
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-06-30
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-07-01
vm
powervm
debian-stretch-DI-alpha6
debian-stretch-DI-alpha7
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-07-02
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-07-03
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-07-04
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-07-05
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-07-06
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-07-07
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-07-08
vm
powervm
debian-stretch-DI-alpha6
debian-stretch-DI-alpha7
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-07-09
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-07-10
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-07-11
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-07-12
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-07-13
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-07-14
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-07-15
vm
powervm
debian-stretch-DI-alpha6
debian-stretch-DI-alpha7
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-07-16
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-07-17
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-07-18
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
yakkety-server
L
2016-07-19
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-07-20
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
yakkety-server
L
2016-07-21
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-07-22
vm
powervm
debian-stretch-DI-alpha6
debian-stretch-DI-alpha7
debian-testing
trusty-server
yakkety-server
L
2016-07-23
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
yakkety-server
L
2016-07-24
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-07-25
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-07-26
vm
powervm
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-07-27
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-07-28
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-07-29
vm
powervm
debian-stretch-DI-alpha6
debian-stretch-DI-alpha7
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-07-30
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-07-31
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
Aug
L
2016-08-01
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-08-02
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-08-03
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-08-04
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
L
2016-08-05
vm
powervm
debian-stretch-DI-alpha6
debian-stretch-DI-alpha7
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-08-06
vm
powervm
debian-testing
yakkety-server
L
2016-08-07
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
L
2016-08-08
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-08-09
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-08-10
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-08-11
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-08-12
vm
powervm
debian-stretch-DI-alpha6
debian-stretch-DI-alpha7
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-08-13
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-08-14
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-08-15
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-08-16
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-08-17
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-08-18
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-08-19
vm
powervm
debian-stretch-DI-alpha6
debian-stretch-DI-alpha7
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-08-20
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-08-21
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-08-22
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-08-23
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-08-24
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-08-25
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-08-26
vm
powervm
debian-stretch-DI-alpha6
debian-stretch-DI-alpha7
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-08-27
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-08-28
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
Sep
L
2016-08-29
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-08-30
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-08-31
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-09-01
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-09-02
vm
powervm
debian-stretch-DI-alpha6
debian-stretch-DI-alpha7
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-09-03
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-09-04
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-09-05
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-09-06
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-09-07
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-09-08
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-09-09
vm
powervm
debian-stretch-DI-alpha6
debian-stretch-DI-alpha7
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-09-10
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-09-11
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-09-12
vm
powervm
debian-testing
L
2016-09-13
vm
powervm
debian-testing
L
2016-09-14
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-09-15
vm
powervm
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-09-16
vm
powervm
debian-stretch-DI-alpha6
debian-stretch-DI-alpha7
debian-testing
L
2016-09-17
vm
powervm
debian-testing
L
2016-09-18
vm
powervm
debian-testing
L
2016-09-20
vm
powervm
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-09-21
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-09-22
vm
powervm
baremetal
xenial-server
yakkety-server
L
2016-09-23
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-alpha6
debian-stretch-DI-alpha7
xenial-server
yakkety-server
L
2016-09-24
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
L
2016-09-25
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
Oct
L
2016-09-26
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
L
2016-09-27
vm
powervm
baremetal
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-09-28
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-09-29
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
L
2016-09-30
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-alpha6
debian-stretch-DI-alpha7
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-10-01
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-10-02
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-10-03
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-10-04
vm
powervm
baremetal
debian-testing
trusty-server
xenial-server
yakkety-server
L
2016-10-05
vm
powervm
baremetal
xenial-server
yakkety-server
L
2016-10-06
vm
powervm
baremetal
xenial-server
yakkety-server
L
2016-10-07
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-alpha6
debian-stretch-DI-alpha7
xenial-server
yakkety-server
L
2016-10-08
vm
powervm
baremetal
xenial-server
yakkety-server
L
2016-10-09
vm
powervm
baremetal
xenial-server
yakkety-server
L
2016-10-10
vm
powervm
baremetal
xenial-server
L
2016-10-11
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
L
2016-10-12
vm
powervm
baremetal
xenial-server
L
2016-10-13
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-10-14
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-alpha6
debian-stretch-DI-alpha7
debian-testing
xenial-server
L
2016-10-15
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
L
2016-10-16
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
L
2016-10-17
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
L
2016-10-18
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
L
2016-10-19
vm
powervm
baremetal
xenial-server
L
2016-10-20
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
yakkety-server
L
2016-10-21
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-alpha7
debian-testing
xenial-server
L
2016-10-22
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
L
2016-10-23
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
L
2016-10-24
vm
powervm
baremetal
xenial-server
L
2016-10-25
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
L
2016-10-26
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
L
2016-10-27
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-10-28
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-alpha7
debian-testing
L
2016-10-29
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-10-30
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
Nov
L
2016-10-31
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-11-01
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-11-02
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-11-03
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
L
2016-11-04
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-alpha7
debian-testing
xenial-server
L
2016-11-05
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
L
2016-11-06
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
L
2016-11-07
vm
powervm
baremetal
xenial-server
L
2016-11-08
vm
powervm
baremetal
xenial-server
L
2016-11-09
vm
powervm
baremetal
xenial-server
L
2016-11-10
vm
powervm
baremetal
xenial-server
L
2016-11-11
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-alpha7
xenial-server
L
2016-11-12
vm
powervm
baremetal
xenial-server
L
2016-11-13
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-alpha8
debian-testing
xenial-server
L
2016-11-14
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
L
2016-11-15
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
L
2016-11-16
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-11-17
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-11-18
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-11-19
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-11-20
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-alpha8
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-11-21
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-11-22
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-11-23
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-11-24
vm
powervm
baremetal
xenial-server
zesty-server
L
2016-11-25
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-alpha8
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-11-26
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-11-27
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
Dec
L
2016-11-28
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-11-29
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-11-30
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-12-01
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-12-02
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-alpha8
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-12-03
vm
powervm
baremetal
xenial-server
zesty-server
L
2016-12-04
vm
powervm
baremetal
xenial-server
zesty-server
L
2016-12-05
vm
powervm
baremetal
xenial-server
zesty-server
L
2016-12-06
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-12-07
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-12-08
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-12-09
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-alpha8
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-12-13
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-12-14
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-12-15
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-12-16
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-alpha8
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-12-17
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-12-18
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-12-19
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-12-20
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-12-21
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-12-22
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-alpha8
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-12-23
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-12-24
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-12-25
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
Jan
L
2016-12-26
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-12-27
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-12-28
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-12-29
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-alpha8
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-12-30
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2016-12-31
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-01-01
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-01-02
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-01-03
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-01-04
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-01-05
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-01-06
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-01-07
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-01-08
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-01-09
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-01-10
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-alpha8
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-01-11
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-01-12
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-01-13
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-01-14
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-01-15
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-01-16
vm
powervm
baremetal
xenial-server
zesty-server
L
2017-01-17
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-alpha8
xenial-server
zesty-server
L
2017-01-18
vm
powervm
baremetal
xenial-server
zesty-server
L
2017-01-19
vm
powervm
baremetal
xenial-server
zesty-server
L
2017-01-20
vm
powervm
baremetal
xenial-server
zesty-server
L
2017-01-21
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-01-22
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-01-23
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-01-24
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-alpha8
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-01-25
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-01-26
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-01-27
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-01-28
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-01-29
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
Feb
L
2017-01-30
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-01-31
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-rc1
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-02-01
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-02-02
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-rc2
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-02-03
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-02-04
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-02-05
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-02-06
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-02-07
vm
powervm
baremetal
xenial-server
zesty-server
L
2017-02-08
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-02-09
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-rc2
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-02-10
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-02-11
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-02-12
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-02-13
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-02-14
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-02-15
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-02-16
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-rc2
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-02-17
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-02-18
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-02-19
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-02-20
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-02-21
vm
powervm
baremetal
debian-testing
L
2017-02-22
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-02-23
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-rc2
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-02-24
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-02-25
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-02-26
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
Mar
L
2017-02-27
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-02-28
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-03-01
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-03-02
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-rc2
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-03-03
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-03-04
vm
powervm
baremetal
zesty-server
L
2017-03-05
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-03-06
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-03-07
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-03-08
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-03-09
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-rc2
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-03-10
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-03-11
vm
powervm
baremetal
debian-testing
L
2017-03-12
vm
powervm
baremetal
debian-testing
L
2017-03-13
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-03-14
vm
powervm
baremetal
debian-testing
L
2017-03-15
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-03-16
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-rc2
debian-testing
xenial-server
L
2017-03-17
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-03-18
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-03-19
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-03-20
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-03-21
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-03-22
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-03-23
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-rc2
debian-testing
xenial-server
L
2017-03-24
vm
powervm
baremetal
debian-testing
L
2017-03-25
vm
powervm
baremetal
debian-testing
L
2017-03-26
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
Apr
L
2017-03-27
vm
powervm
baremetal
debian-testing
L
2017-03-28
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-03-29
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-03-30
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-rc2
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-03-31
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-04-01
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-04-02
vm
powervm
baremetal
debian-testing
L
2017-04-03
vm
powervm
baremetal
debian-testing
L
2017-04-04
vm
powervm
baremetal
debian-testing
zesty-server
L
2017-04-05
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-04-06
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-rc2
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-04-07
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-04-08
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-04-09
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
L
2017-04-10
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-rc3
debian-testing
zesty-server
L
2017-04-11
vm
powervm
baremetal
debian-testing
L
2017-04-12
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-04-13
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-04-14
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
L
2017-04-15
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
L
2017-04-16
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
L
2017-04-17
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-rc3
debian-testing
xenial-server
L
2017-04-18
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
L
2017-04-19
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
L
2017-04-20
vm
powervm
baremetal
debian-testing
xenial-server
zesty-server
L
2017-04-21
vm
powervm
baremetal
debian-testing
L
2017-04-22
vm
powervm
baremetal
debian-testing
L
2017-04-23
vm
powervm
baremetal
debian-testing
L
2017-04-24
vm
powervm
baremetal
debian-stretch-DI-rc3
debian-testing
xenial-server
No error
Less
More
0%
10%
20%
30%
Installation weekly error rate
0%
10%
Installation weekly cumulative error rate
2017-04-24installation & runtime tests
vmpowervmbaremetal
iso name
md5sum
ext4
btrfs
lvm
jfs
ext4
btrfs
lvm
jfs
ext4
btrfs
lvm
jfs
debian-stretch-DI-rc3-ppc64el-netinst.iso
ee9e6f801c3432de2f55e91945a67d5a
  vm - ext4
Run: installation
Status: ok
Elapsed time: 08:40
Log file : here
  vm - btrfs
Run: installation
Status: ok, but more than 30 minutes
Elapsed time: 35:17
Log file : here
  vm - lvm
Run: installation
Status: ok
Elapsed time: 09:20
Log file : here
  vm - jfs
Run: installation
Status: ok
Elapsed time: 16:04
Log file : here
  powervm - ext4
Run: installation
Status: ok
Elapsed time: 05:48
Log file : here
  powervm - btrfs
Run: installation
Status: ok
Elapsed time: 17:38
Log file : here
  powervm - lvm
Run: installation
Status: ok
Elapsed time: 06:00
Log file : here
  powervm - jfs
Run: installation
Status: ok
Elapsed time: 09:41
Log file : here
    
  vm - ext4
Run: tests
Status: ok
Elapsed time: 03:00
Log file : here
  vm - btrfs
Run: tests
Status: ok
Elapsed time: 04:16
Log file : here
  vm - lvm
Run: tests
Status: ok
Elapsed time: 03:04
Log file : here
  vm - jfs
Run: tests
Status: ok
Elapsed time: 04:39
Log file : here
  powervm - ext4
Run: tests
Status: ok
Elapsed time: 04:33
Log file : here
  powervm - btrfs
Run: tests
Status: ok
Elapsed time: 04:52
Log file : here
  powervm - lvm
Run: tests
Status: ok
Elapsed time: 04:34
Log file : here
  powervm - jfs
Run: tests
Status: ok
Elapsed time: 06:03
Log file : here
    
debian-testing-ppc64el-netinst.iso
33f7f4c5910640f696bb17fbd71d2950
  vm - ext4
Run: installation
Status: ok
Elapsed time: 08:17
Log file : here
  vm - btrfs
Run: installation
Status: ok, but more than 30 minutes
Elapsed time: 32:47
Log file : here
  vm - lvm
Run: installation
Status: ok
Elapsed time: 08:40
Log file : here
  vm - jfs
Run: installation
Status: ok
Elapsed time: 15:07
Log file : here
  powervm - ext4
Run: installation
Status: ok
Elapsed time: 05:36
Log file : here
  powervm - btrfs
Run: installation
Status: ok
Elapsed time: 16:36
Log file : here
  powervm - lvm
Run: installation
Status: ok
Elapsed time: 05:42
Log file : here
  powervm - jfs
Run: installation
Status: ok
Elapsed time: 09:12
Log file : here
    
  vm - ext4
Run: tests
Status: ok
Elapsed time: 02:59
Log file : here
  vm - btrfs
Run: tests
Status: ok
Elapsed time: 04:00
Log file : here
  vm - lvm
Run: tests
Status: ok
Elapsed time: 03:30
Log file : here
  vm - jfs
Run: tests
Status: ok
Elapsed time: 03:41
Log file : here
  powervm - ext4
Run: tests
Status: ok
Elapsed time: 04:30
Log file : here
  powervm - btrfs
Run: tests
Status: ok
Elapsed time: 04:49
Log file : here
  powervm - lvm
Run: tests
Status: ok
Elapsed time: 04:26
Log file : here
  powervm - jfs
Run: tests
Status: ok
Elapsed time: 08:30
Log file : here
    
xenial-server-ppc64el.iso
599adba5f562e9d8cf9aeb7737af839c
  vm - ext4
Run: installation
Status: ok
Elapsed time: 14:53
Log file : here
  vm - btrfs
Run: installation
Status: ok, but more than 30 minutes
Elapsed time: 31:21
Log file : here
  vm - lvm
Run: installation
Status: ok
Elapsed time: 16:07
Log file : here
  vm - jfs
Run: installation
Status: ok
Elapsed time: 17:16
Log file : here
  powervm - ext4
Run: installation
Status: failed
Elapsed time: 06:45
Log file : here
  powervm - btrfs
Run: installation
Status: failed
Elapsed time: 06:46
Log file : here
  powervm - lvm
Run: installation
Status: failed
Elapsed time: 06:45
Log file : here
  powervm - jfs
Run: installation
Status: failed
Elapsed time: 06:45
Log file : here
    
  vm - ext4
Run: tests
Status: ok
Elapsed time: 02:49
Log file : here
  vm - btrfs
Run: tests
Status: ok
Elapsed time: 03:42
Log file : here
  vm - lvm
Run: tests
Status: ok
Elapsed time: 02:44
Log file : here
  vm - jfs
Run: tests
Status: ok
Elapsed time: 03:11
Log file : here
        

Current issues:
[0011] [ubuntu] - grub installation fails against JFS - https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/partman-prep/+bug/1630017
[0012] [debian] - grub installation fails against JFS - http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=841062
[0022] [ubuntu] - can't find a partition to boot on
[0027] [debian] - boot fails against JFS some times - https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=857839
Generated on 2017-04-24T05:25:13.347425 in 2.72102713585s